PROJEKT „INTERDYSCYPLINARNY WYMIAR KOMPETENCJI W KRAJOWYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJACH” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w konkursie nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 Program Rozwoju Kompetencji w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”
w Oś III PO WER.

 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji 900 studentów zbliżających się do wejścia na rynek pracy (objęcie działaniami projektowymi studentów ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia) wszystkich kierunków Wydziału Zarządzania, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Działania w ramach projektu mają prowadzić do uzyskania kompetencji kluczowych w obszarach zapotrzebowania, zgłoszonych przez pracodawców.

Głównym rezultatem projektu będzie wzrost świadomości i wiedzy na temat własnych kompetencji wśród studentów i absolwentów oraz podniesienie jakości kształcenia studentów ostatniego roku studiów pod kątem kompetencji kluczowych, ważnych  ze względu na wymagania pracodawców.

GŁÓWNE ZADANIA  W PROJEKCIE:

Zad.1. Warsztaty kształcące kompetencje

 • Komunikacja
 • Projektowanie modeli biznesowych
 • Zarządzanie projektami wdrożeniowymi

Zad.2. Warsztaty z pracodawcami – zadania praktyczne realizowane metodą projektową

Zad.3. Szkolenia certyfikowane:

 • ECDL STANDARD
 • Zarządzanie projektem PMI PC (CAMP)
 • SPC MSA Statystyczne sterowanie procesami
 • Certyfikat Scrum Master Pl
 • Lean Manufacturing
 • Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 14001
 • Risk Manager
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji ISO 27001
 • Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących ISO 17025
 • Six Sigma Yellow Belt
 • Auditor wewnętrzny jakości w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji ISO/TS 16949

Zad.4. Szkolenia przystanowiskowe u pracodawców – wizyty studyjne (2-dniowe)

Głównym rezultatem projektu będzie wzrost świadomości i wiedzy na temat własnych kompetencji wśród studentów i absolwentów oraz podniesienie jakości kształcenia studentów ostatniego roku studiów pod kątem kompetencji kluczowych, ważnych  ze względu na wymagania pracodawców.

 

Projekt będzie realizowany od 2 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

 1. Student WZ, WGGiOŚ, WMN AGH max 4 ostatnich semestrów studiów I lub II st.
 2. Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych (formularz, deklaracja ucz., zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 3. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminu udziału
 4. Oświadczenie uczestnika projektu o braku aktywności zarobkowej z tyt. umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej i oświadcz. o mies. dochodach nie przekraczającej średniej krajowej w przypadku zatrudnienia
 5. Punkty za średnią ważoną ocen uzyskanych za ostatni semestr poprzedzający ubieganie się o udział w projekcie:
 1. średnia 4,0 – 5 pkt
 2. średnia 4,5 – 10 pkt
 3. średnia 5,0 – 15 pkt
 1. Punkty dodatkowe:
 1. studenci niepełnosprawni (na podst. orzeczenia) – 2 pkt.

 

Przygotowana zostanie lista rankingowa oraz lista rezerwowa.

W przypadku tej samej liczny punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga!

Na szkolenia mogą się zapisywać tylko i wyłącznie osoby, które
pozytywnie przeszły proces rekrutacji!